TILLBAKA

BrandPerformance

BrandPerformance – Varumärkesorientering lönar sig

2005 publicerades en forskningsrapport vid Lunds universitet, Brand Orientation Index, (www.brandorientationindex.se) av professor Frans Melin. Rapporten visar att bland de 500 största svenska företagen så är det de som är bäst på att jobba strukturerat, integrerat och långsiktigt med sitt varumärke, dvs är varumärkesorienterade, som också är lönsammast.

Vad innebär det att vara varumärkesorienterad?

Eftersom varumärket skapas genom hur företaget agerar så börjar varumärkesarbetet hos ledningen; det handlar om att integrera affärsstrategin med varumärkesstrategin. Förenklat är målet att alla i ledningen tar ett gemensamt ansvar för varumärket, samt säkerställa att alla funktioner i organisationen verkar för att göra verklighet av varumärkesvisionen.

Unik metodik

BrandPerformance™ är en unik metodik som hjälper din organisation att bli mer varumärkesorienterad och uppnå samsyn inom ett många gånger komplext och som vissa upplever det, luddigt område. Med vår metodik skapar vi en tydlig plattform för din ledningsgrupp att bygga en kommunikations- eller varumärkesstrategi som genomsyrar hela företagets verksamhet.

Vi kartlägger hur din organisation uppfattar sig själv och jämför detta med den önskade självbilden. Vi mäter graden av varumärkesorientering idag och jämför med ambitionsnivån i varumärkesarbetet hos ledningsgruppen.

Hur gör vi?

I BrandPerformance™ utgår allt underlag från information som lämnas av de som arbetar i organisationen. Vanligtvis är det ledningen som deltar, ibland kompletterat med en referensgrupp bestående av nyckelpersoner från olika avdelningar och funktioner.

I samtliga enkätfrågor ställs deltagaren inför ett val mellan två alternativ. Arbetet utgår dels från respondentens upplevelse av nuvarande verksamhet och agerande, dels från respondentens önskebild av sin organisation och dess agerande.

Analysen leder till hårda fakta på mjuka värden med konkreta idéer om hur bilden av företaget kan förstärkas eller förändras för att vara relevanta för sina kunder. Målet är att balansera de inre förutsättningarna med den yttre bilden.